FabSkills

FabSkills

REGULAMIN KAMPANII SPOŁECZNEJ „FabSkills”

 

  • 1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia kampanii społecznej pod nazwą „FabSkills”, zwaną dalej „Kampanią”, której Organizatorem jest Fabel Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, Aleja Zwycięstwa 9. Niniejszy Regulamin oraz dalsze informacje o Kampanii zostaną ogłoszone na stronie www.fabelparczew.pl/supermarket-fabel/, a także będą udostępniane w Supermarkecie Fabel w celu umożliwienia zapoznania się z Regulaminem przed dokonaniem zakupów.

Kampania trwa od dnia 13 listopada 2023 r. do 29 stycznia 2024 r. i obejmuje jedynie sklep Supermarket Fabel, usytuowany na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 w Parczewie.

Klienci w trakcie trwania Kampanii zbierają naklejki – zwane na potrzeby Kampanii „Skillsami”, za pomocą których mogą wesprzeć wybraną Placówkę Oświatową z powiatu parczewskiego, w celu uzyskania przez nią Nagrody.

Beneficjentami Kampanii są publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z powiatu parczewskiego, w tym: specjalne, integracyjne oraz te z oddziałami przedszkolnymi i integracyjnymi. Szkoły wsparte przez Klientów po uzyskaniu odpowiedniej liczby „Skillsów” otrzymują wybrane Nagrody materialne. Katalog nagród zostanie dostarczony do szkół przed rozpoczęciem Kampanii oraz będzie dostępny w Supermarkecie.

Szkołę do Kampanii zgłasza przedstawiciel placówki w formie pisemnej poprzez podpisanie deklaracji stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu, akceptując tym samym niniejszy Regulamin oraz wyznaczając jednocześnie Koordynatora akcji, który będzie miał bezpośredni kontakt z Organizatorem.

  • 2. Definicje.

Regulamin – określony przez Organizatora regulamin w rozumieniu przepisów Ustawy

Organizator- firma Fabel Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei  Zwycięstwa 9, 21-200 Parczew

Placówki Oświatowe – szkoły publiczne i niepubliczne, które po zadeklarowaniu swojego udziału

stają się Uczestnikami zgodnie z Regulaminem

Uczestnik- Placówka Oświatowa oraz klienci sklepu Supermarket Fabel, którzy przykleją naklejki dotyczące kampanii na specjalnej tablicy pod wybraną Placówką Oświatową

Supermarket– sklep Supermarket Fabel usytuowany na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 w Parczewie

„Skills”-  zwane na potrzeby Kampanii „FabSkills” to unikatowy znaczek Kampanii, który może wesprzeć wybraną Placówkę Oświatową, w celu uzyskania przez nią Nagrody poprzez przyklejenie naklejki na tablicy w Supermarkecie Fabel

  • 3. Odbiór Skillsów.

W terminie od 13 listopada 2023 roku do 29 stycznia 2024 roku Klienci Organizatora otrzymają „Skillsa” za każde 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) wydane podczas dokonywania zakupów w Supermarkecie. W przypadku zakupów dokonanych odpowiednio na:

– kwotę równą lub wyższą niż 50 zł, ale niższą niż 100 zł Uczestnik otrzyma 1 (słownie: jednego) Skillsa;

– kwotę równą lub wyższą niż 100 zł, ale niższą niż 150 zł Uczestnik otrzyma 2 (słownie: dwa) Skillsy;

– równą lub wyższą niż 150 zł, ale niższą niż 200 zł Uczestnik otrzyma 3 (słownie: trzy) Skillsy;

– kwotę równą lub wyższą niż 200 zł Uczestnik otrzyma 4 (słownie: cztery) Skillsy itd.

Nie ma limitu Skillsów przypadających przy jednorazowych zakupach. W przypadku zagubienia Skillsa, Klientowi nie przysługuje prawo wydania jego duplikatu. Skillsy nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy, a ponadto nie mogą stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym Regulaminie. Z Kampanii wyłączone są następujące produkty będące w sprzedaży w sklepach Organizatora:

– napoje alkoholowe, w tym piwo, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

– wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

– produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 06.09.2001 r. prawo farmaceutyczne;

– bony towarowe.

Jeżeli dowód zakupu, w szczególności paragon, będzie obejmować zakup produktów, o których mowa w punkcie §3, wówczas odpowiednia liczba Skillsów zostanie przyznana po odjęciu produktów wyłączonych z Kampanii.

Po otrzymaniu Skillsów, Klient umieszcza je na specjalnej tablicy zlokalizowanej w Supermarkecie Fabel, pod nazwą wybranej szkoły, w odpowiednim polu. Raz przypisany Skills nie może być ponownie przypisany do innej szkoły. Przypisanego (czyli przyklejonego do tablicy) do szkoły Skillsa nie można wycofać, ani przypisać do innej szkoły.

Skillsy mogą być naklejane na tablicy w Supermarkecie (i tym samym przypisane do szkoły) w terminie od 13 listopada 2023 roku do 29 stycznia 2024 roku. Wszystkie niewydane Skillsy tracą ważność w dniu 30 stycznia 2024 r.

Szkoła nie otrzymuje żadnych informacji o tym, który z Klientów przypisał jej Skillsy. Koordynator z ramienia szkoły otrzymuje jedynie informację o łącznej liczbie przypisanych do niej Skillsów.

  • 4. Odbiór Nagród.

Lista nagród jest opublikowana na stronie www.fabelparczew.pl/supermarket-fabel/ oraz w katalogu nagród dostępnym w Supermarkecie Fabel. Katalog nagród zostanie także dostarczony do szkół uczestniczących w Kampanii.

Szkoły mogą wymienić przypisane Skillsy na nagrody w trakcie trwania Kampanii, po zebraniu odpowiedniej ilości Skillsów z progu: 1000, 3000, 5000, 7000, 10000.

Nie ma możliwości cofnięcia realizacji zamówienia wynikającego z przypisanych Skillsów. Po zgłoszeniu zamówienia i zdobyciu odpowiedniej ilości punktów Nagrody zostaną dostarczone do szkoły przez Organizatora do 14 dni od złożenia zamówienia przez Koordynatora Kampanii z ramienia szkoły.

Po odebraniu nagrody z danego pułapu, liczba Skillsów się zeruje i dotychczasowe naklejki są zaklejane czystym profilem z nowymi polami. Szkoła może odbierać nagrody z danego pułapu, lub zbierać Skillsy dalej, aż ich suma osiągnie zakładany pułap. Każde nowe 1000 Skillsów zostanie odpowiednio oznaczone w dodatkowym polu na tablicy wyników.

Przy odebraniu Nagrody, szkoła jest zobowiązana do przeliczenia zawartości przesyłki oraz do sprawdzenia, czy nie została ona uszkodzona lub naruszona. Braki lub uszkodzenia powinny być uwzględnione w adnotacji na dowodzie odbioru. Za uszkodzenia lub przypadkową utratę Nagrody odpowiada Placówka z chwilą jej otrzymania.

Procedury i sposób doręczenia Nagród do Placówek Oświatowych może różnić się w zależności od rodzaju konkretnej Nagrody.

Szkoły przyjmują do wiadomości, że nagrody otrzymane przez szkołę podlegają opodatkowaniu (zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) i ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.). Jednakże przepisy ww. ustaw przewidują zwolnienia z opodatkowania (np. w przypadku przeznaczenia nagrody na cele statutowe związane z działalnością naukową, naukowo-techniczną lub oświatową).

  • 5. Postanowienia końcowe.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia szkoły z udziału w Kampanii bez podania przyczyn, jeżeli podadzą one nieprawdziwe lub niepełne informacje, użyją niedozwolonych środków pomocniczych, są podejrzane o manipulacje lub w inny sposób naruszają warunki uczestnictwa. To samo dotyczy szkół, które zwróciły na siebie uwagę poprzez gloryfikację przemocy, naruszenie prawa, rasizm, pornografię, obelgi lub inne obraźliwe zachowania.

Jeśli spełnione zostaną warunki wykluczenia, Nagrody mogą zostać wycofane lub odebrane od szkół.

Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania od szkoły oświadczenia, jeśli podejrzewa, że istnieje powód wykluczenia. W przypadku niezłożenia oświadczenia w wyznaczonym przez Organizatora terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia szkoły z udziału w Kampanii.

Organizator jest uprawniony i zobowiązany do przerwania, odwołania lub zawieszenia Kampanii, jeżeli wykryto próbę niewłaściwego wykorzystania jej poprzez manipulację lub nieprawidłowe jej funkcjonowanie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Kampanii, z zaznaczeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać szkół i Klientów ich praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą. Ogłoszenie aneksów do Regulaminu nastąpi w taki sam sposób, jak ogłoszenie Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla Organizatora. Organizator nie uczestniczy w postępowaniach rozstrzygających spory przed polubownym sądem konsumenckim i nie jest do tego obowiązany.

Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny, dodatkowy w stosunku do Regulaminu. Wiążące są jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Poprzez odbieranie „Skillsów” od kasjera w sklepie stacjonarnym Organizatora Klienci potwierdzają, że zapoznali się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i wyrażają zgodę na udział w Kampanii.

W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne, niemożliwe do wykonania lub zostały za takie uznane mocą orzeczenia organu administracji czy orzeczenia sądowego lub zmianie uległ stan prawny czy stan wykładnia przepisów prawa to pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy. Organizator, kierując się dobrą wiarą i koniecznością ochrony praw konsumentów ustanowi postanowienia zastępcze, nadające się do wykonania, w skutkach jak najbardziej zbliżonych do pierwotnych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Kampanii „Fabskills” jest Fabel Sp. z o.o.